Türk Narkolepsi Ağı Yönetmeliği

 1. KAPSAM

  Bu düzenlemeler Türk Narkolepsi Ağı (Turkish Narcolepsy Network, TNN) yönetmeliğini oluşturur.

 2. AMAÇ

  TNN'nin misyonu, Türkiye'de sağlık profesyonelleri, bilim adamları, tanı, tedavi, psikososyal tedaviyi teşvik etmek için narkolepsi ve aşırı uykululuk halinin (hipersomnolans) merkezi bozuklukları konusunda destek, araştırma ve farkındalık sağlanmasıdır. Ek olarak, ulusal ve uluslararası dernek veya kuruluşlarla ve hasta dernekleri ile birlikte ortak çalışmaların organizasyonların sağlanması amaçlanmaktadır.

 3. HUKUKİ DURUM

  TNN, Türk Uyku Tıbbı Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir çalışma ağıdır. Dış işlerinde Türk Uyku Tıbbı Derneği’ne bağlı olup, iç işlerinde özerk ve bağımsız bir kuruluştur.

 4. ÜYELİK

  Prensipler

  Yönetim kurulu, üyelerin yazılı olarak başvurusu üzerine karar verir

  . Üyelik

  Bireysel üyelik: Hekim, doktora öğrencileri, psikolog, teknisyen ve Türkiye'de uyku tıbbı veya uyku araştırmalarında çalışan uyku tıbbı çalışanları TNN ve içindeki çalışma gruplarının resmi üyeleri olabilirler.

 5. ÜYELİK AİDATI

  Yoktur.

 6. ÜYELİK HAKLARI

  Tüm bireysel üyeler TNN seçimlerinde oy kullanma hakkına sahiptir. Ancak toplantıda bulunan üyeler oy kullanabilirler. Tüm üyeler, yönetim kurulu (YK) görevleri için aday olabilirler. TNN veri tabanında toplanan veriler, gerekli izinlerin tamamlanmasını takiben, sadece üyeler tarafından kullanılabilir ve tüm üyelerin kullanımına açıktır. Veri tabanında bulunan veriler, TNN’ye aittir, hakkı saklıdır. TNN bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı ve diğer organizasyonlar, ancak YK üyeleri tarafından planlanır ve yönetilir. Üyeler istedikleri zaman TNN’den ayrılabilirler, ancak öncesinde paylaşılan bilgilerin kullanım hakkı TNN’de saklı kalacaktır.

 7. TNN ORGANLARI

  TNN, YK ile üyeler birliğinden (ÜB) oluşur.

 8. ÜB (Üyeler birliği)

  ÜB her yıl Mart-Nisan aylarında olmak üzere en az bir kez olağan olarak toplanır. Olağan dışı toplantılar için bir YK üyesi ya da en az 4 üyenin teklifi ve nedeni gerekir. Toplantı ve diğer bilgiler için planlanan toplantı gününden en az 14 gün önce bildirim yapılmalıdır. Kararlar çoğunluk kararı esasına dayanır. Eşitlik durumunda başkanın ek bir oy kullanma hakkı saklıdır. Tutanakların tutulmasından sekreter sorumludur.

 9. YK (Yönetim kurulu)

  Başkan ve YK üyeleri ÜB tarafından seçilir. YK, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve 2 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. YK görev süresi 3 yıldır ve sadece bir kez tekrarlanabilir. Başkan ve yardımcısı ancak YK üyeleri arasından seçilebilir. Sekreter ve diğer üyeler ÜB arasından seçilebilir. TNN’nin alacağı kararlar, yürüteceği organizasyonlar ve çalışmalar YK kararı ile gerçekleşir. YK kurulu yılda en az iki kez toplanır; ek toplantılar çevrimiçi olarak yapılabilir. Kararlar çoğunluk kararı esasına dayanır. Eşitlik durumunda başkanın ek bir oy kullanma hakkı saklıdır. Tutanakların tutulmasından sekreter sorumludur. YK kurulu tarafından alınan kararlar, tüm ÜB üyelerine, en az 14 gün içerisinde bilgilendirilmelidir.

 10. YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

  Yönetmelik ile ilgili değişiklik bir YK üyesi ya da en az 4 üyenin teklifi ve nedeni ile gerçekleşebilir. Tüm YK üyelerinin katılacağı ve çoğunluk ÜB üyelerinin toplanacağı olağan veya olağan dışı bir toplantı ile karar verilir. Kararlar çoğunluk kararı esasına dayanır. Eşitlik durumunda başkanın ek bir oy kullanma hakkı saklıdır.

 11. TNN FESHİ

  Tüm YK üyelerinin ve en az üçte iki ÜB üyesinin toplanacağı olağan veya olağan dışı bir toplantı ile fesih kararı alınabilir.

 12. YÜRÜRLÜĞE GİRME

  Bu yönetmelik, YK ilk resmi toplantısından itibaren yürürlüğe girmiş olarak kabul edilir.


Tarih: 16.04.2022
Gülçin Benbir Şenel
Başkan
Deniz Tuncel Berktaş
Başkan yardımcısı
Utku Oğan Akyıldız
Sekreter
Kezban Aslan Kara
Üye
Güray Koç
Üye

Türk Narkolepsi Ağına Katılmak İster misiniz?

İletişim